GTTCI’s Presence and Activities in Vietnam

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

Global Trade and Technology Council of India (GTTCI), we feel compelled to address directly. GTTCI, headquartered in Delhi, India, with a representative office in Vietnam, located at the 5th floor of the VCCI building, 9 Dao Duy Anh, Phuong Lien Ward, Dong Da District, Hanoi, stands as a legally established entity under the Ministry of Corporate Affairs of India.

GTTCI was conceived with the overarching vision to foster bilateral trade between India and countries worldwide, encompassing economic, technological, and people-to-people diplomacy sectors. Our presence in Vietnam, operating as a Joint Stock Company, is duly licensed by the Hanoi Department of Planning and Investment, having received our business license on March 27, 2024.

The activities of GTTCI in Vietnam are diverse and geared towards facilitating trade promotion, offering support in educational services, and engaging in various other sectors of mutual interest. Notably, GTTCI VN was officially launched on March 6, 2024, with the appointment of representatives at the Global Science and Economy Forum. This event garnered significant attention from Vietnamese media outlets and received coverage in numerous foreign newspapers.

It is imperative to clarify that GTTCI VN functions as an extension of GTTCI, fostering connections and collaborations with individuals and organizations in Vietnam to enhance communication, promote trade and investment with the Indian market, and facilitate partnerships with other countries within the GTTCI network. Our mission is anchored in fostering goodwill, cooperation, and mutual development among businesses, entrepreneurs, scientists, and social activists.

Furthermore, GTTCI VN actively engages in recognizing and honoring outstanding individuals in Vietnam who have contributed significantly to the socio-economic development of the country. Collaborating with reputable agencies, organizations, and University Councils, we uphold a rigorous process to nominate, review, and celebrate these contributions.

We emphasize that any information suggesting otherwise is baseless and inaccurate. GTTCI operates transparently, adhering to legal frameworks and ethical practices. Any challenges to the authenticity of our operations are welcome to be directed to our office for clarification. We reserve the right to take legal action against false claims that undermine our legitimate presence and activities in Vietnam.

Cho bất cứ ai nó có thể quan tâm

Hội đồng Thương mại và Công nghệ Toàn cầu Ấn Độ (GTTCI), chúng tôi cảm thấy buộc phải giải quyết trực tiếp. GTTCI có trụ sở chính tại Delhi, Ấn Độ, có văn phòng đại diện tại Việt Nam, tọa lạc tại tầng 5 tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội, là đơn vị được thành lập hợp pháp.

GTTCI được hình thành với tầm nhìn bao quát nhằm thúc đẩy thương mại song phương giữa Ấn Độ và các nước trên toàn thế giới, bao gồm các lĩnh vực kinh tế, công nghệ và ngoại giao nhân dân. Sự hiện diện của chúng tôi tại Việt Nam, hoạt động với tư cách là Công ty Cổ phần, được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp phép hợp lệ, đã nhận được giấy phép kinh doanh vào ngày 27 tháng 3 năm 2024.

Các hoạt động của GTTCI tại Việt Nam rất đa dạng và hướng tới hỗ trợ xúc tiến thương mại, hỗ trợ các dịch vụ giáo dục và tham gia vào nhiều lĩnh vực khác mà các bên cùng quan tâm. Đáng chú ý, GTTCI VN chính thức ra mắt vào ngày 6/3/2024 với việc cử đại diện tại Diễn đàn Khoa học và Kinh tế Toàn cầu. Sự kiện này đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông Việt Nam và được nhiều tờ báo nước ngoài đưa tin.

Cần phải làm rõ rằng GTTCI VN có chức năng như một phần mở rộng của GTTCI, thúc đẩy kết nối và hợp tác với các cá nhân và tổ chức tại Việt Nam nhằm tăng cường giao tiếp, thúc đẩy thương mại và đầu tư với thị trường Ấn Độ, đồng thời tạo điều kiện hợp tác với các quốc gia khác trong mạng lưới GTTCI. Sứ mệnh của chúng tôi gắn liền với việc thúc đẩy thiện chí, hợp tác và phát triển lẫn nhau giữa các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà khoa học và nhà hoạt động xã hội.

Hơn nữa, GTTCI VN tích cực tham gia công tác ghi nhận và tôn vinh những cá nhân xuất sắc ở Việt Nam có đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Hợp tác với các cơ quan, tổ chức và Hội đồng Đại học có uy tín, chúng tôi duy trì một quy trình nghiêm ngặt để đề cử, đánh giá và tôn vinh những đóng góp này.

Chúng tôi nhấn mạnh rằng bất kỳ thông tin nào gợi ý khác đều là vô căn cứ và không chính xác. GTTCI hoạt động minh bạch, tuân thủ khuôn khổ pháp luật và thực hành đạo đức. Mọi thách thức đối với tính xác thực trong hoạt động của chúng tôi đều có thể được chuyển đến văn phòng của chúng tôi để làm rõ. Chúng tôi có quyền thực hiện hành động pháp lý chống lại những tuyên bố sai sự thật làm suy yếu sự hiện diện và hoạt động hợp pháp của chúng tôi tại Việt Nam.